Yanma Ürünleri: Bir yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan ürünler (gaz, sıvı ve katı bileşenler).

Baca Astarı: Yüzeyi yanma ürünleri ile temas eden bileşenlerden ibaret baca sistemi duvarı.

Baca Sistemi Yardımcı Elemanları: Yanma ürünleri taşımayan baca sistemi elemanları.

Tek Duvarlı Baca Sistemi: Baca sistemin sadece baca astarından ibaret olduğu sistem.

Çok Duvarlı Baca Sistemi: Baca astarına ilaveten en az bir duvarı olan baca sistemi.

Hazır Baca Sistemi: Baca sisteminin tümünün imalatından sorumlu olan bir imalatçının kendisinden veya verdiği talimata göre başka bir kaynaktan temin edilen uygun parçaların bir araya getirilmesiyle tesis edilen baca sistemi.

Negatif Basınçlı Baca Sistemi: Kullanım sırasında baca içerisindeki basınç, baca dışındaki basınçtan daha düşük olucak tarzda tasarımlanmış baca sistemi.

Pozitif Basınçlı Baca Sistemi: Kullanım sırasında baca içerisindeki basınç, baca dışındaki basınçtan daha yüksek olacak tarzda tasarımlanmış baca sistemi.

Baca Bağlantısı (Duman Kanalı): Isıtma tertibatının çıkışının ve bacayı birbirine bağlayan eleman veya elemanlar.

Baca Başı: Bacanın çatı üstündeki bölümüdür.

Baca Gövdesi: Baca kaidesi ile baca başı (baca ağzı) arasındaki baca bölümüdür.

Baca Kaidesi: Bacanın yapıldığı malzeme özelliklerinden daha farklı malzemeden ve daha başka tarzda inşa edilen bacanın (üzerine oturtulduğu) en alt bölümüdür. Kaidenin bir tabanı vardır, ayrıca en altta temizleme ağzı (deliği) ile ekleme parçası için bağlama ağzını ve kapağını da ihtiva eder.

Baca Temizleme Kapakları: Temizleme ağızlarının kapatılmasında kullanılan ve kapatıldıklarında da tam olarak sızdırmazlığı sağlayan baca elemanıdır.

Baca Temizleme Ağzı: Bacanın temizlenmesinden kullanılan, baca cidarları (duvarları) üzerinde yer alan, kapatılabilen açıklıklardır.

Çok Cidarılı Baca: Birden fazla cidarı olan bacalara denir.

Çelik Baca: Yanma sonucu meydana gelen gazları, kimyasal atık gazları, kullanılmış havayı dış atmosfere atan ya da endüstri atık gazlarının yanması (tutuşması) için gerekli taze havayı sağlayan çelikten mamul yapı elemanıdır.

Tek Cidarlı Çelik Baca: Taşıyıcı borusu aynı zamanda atık gaz borusu olan, ısıya karşı yalıtılmış ve/veya kılıf geçirilmiş olabilen çelik bacadır.

Çift Cidarlı Çelik Baca: Taşıyıcı boru içinde bir veya daha fazla dahili boru bulunan çelik çelik bacadır.

Serbest Duran Çelik Baca: Taşıyıcı borusu başka bir konstrüksiyonun yapı elemanı olmayan çelik bacadır.

Gerdirilmiş Çelik Baca: En az bir yükseklik seviyesinden taşıyıcı borusunun gergi elemanları (halat vb.) vasıtası ile gerdirildiği çelik bacadır.

Desteklenmiş Çelik Baca: En az bir yerinden taşıyıcı borusunun bir bina veya başka bir taşıyıcı konstrüksiyon ile desteklendiği çelik bacadır.

Yaş Çalışma Durumu: Baca sisteminin, normal olarak baca astarının iç yüzey sıcaklığının suyun çiylenme noktasının altında olacak tarzda tasarlanması.

Kuru Çalışma Durumu: Baca sisteminin, normal olarak baca astarının iç yüzey sıcaklığının suyun çiylenme noktasının üzerinde olacak tarzda tasarlanması.

Anma Çalışma Sıcaklığı: Azami sıcaklık seviyesinin tespiti için yapılan deneyle elde edilen ortalama baca gazı sıcaklığıdır.

Yoğuşma Ürünü: Baca gazının sıcaklığı suyun çiylenme noktasına eşit veya altında olduğunda oluşan sıvı üründür.

Kurum Tutuşması: Baca astarının iç yüzeyinde birikmiş yanıcı kalıntıların yanmasıdır.,

Kurum Tutuşmasına Dayanıklı Baca Sistemi: Belirtilmiş yüksek bir ısı etkiye dayanabilen bacadır.

Baca Sistemin Isı Direnci: Baca sistemi duvar veya duvarlarından ısı aktarımına karşı sahip olduğu direnç.

Baca Sisteminin Yangına Direnci: Bir baca sisteminin bitişindeki yanıcı malzemelerin tutuşmasına ve yangının çevre bölgelere yayılmasına karşı dayanıklığı.

Hava Besleme Kanalı: Yakma havasını dış atmosferden hava bağlantı borusunun girişine taşıyan, bacaya paralel (ayrı veya eş merkezli) bileşen veya bileşenler.

Dengeli Akışlı Baca: Hava besleme kanalına havanın girdiği noktanın yanma ürünlerinin duman kanalını terk ettiği noktaya bitişik olduğu, giriş ve çıkışın rüzgar etkilerinin büyük ölçüde dengeleyecek şekilde konumlandırıldığı bacadır.

Baca Gazı Kütle Debisi: Bir ısıtma tertibatının baca bağlantı borusundan birim zamanda çıkan baca gazının kütlesidir.

Baca Gazı Beyan Kütle Debisi: Yakma tertibatı imalatçısı tarafından hesaplamadaa kullanılan ısı çıktısı dikkate alınarak verilen baca gazı kütle debisidir.

Hesaplanan Bacı Gazı Kütle Debisi: Yakma tertibatının hesaplanan çekiş ve çalışma şartları dikkate alınarak hesaplanan baca gazı kütle debisidir.

Hesaplanan Baca Gazı Sıcaklığı: Hesaplanan baca gazı kütlesel debisine bağlı olarak yakma tertibatı çıkışındaki baca gazı sıcaklığıdır.

Hesaplanan Isıtma Tertibatı Baca Gazı Çekişi: Hesaplanan baca gazı kütle debisine bağlı olarak yakma tertibatı baca gazı çıkışında çekiştir.

Isı Girdisi: Yakıtın net kalori değeri esas alınarak, ısıtma tertibatına birim zamanda sağladığı ısı miktarıdır.

Isıtma Tertibatı Verimi: Isıtma tertibatı ısı çıktısının ısı girdisine oranıdır.

Yoğuşma Ürünü Kütle Debisi: Isıtma tertibatında, baca bağlantı borusunda veya bacada birim zamanda yoğuşan baca gazı içerisindeki su buharının kütlesidir.

Yoğuşma Faktörü: Hesaplamada kullanılan teorik azami yoğuşma ürünü kütle debisi oranıdır.

Etkin Baca Yüksekliği: Baca gazı giriş ekseni ile baca ağzı arasındaki yükseklik farkıdır.

Etkin Baca Bağlantı Borusu Yüksekliği: Baca gazı bağlantı borusunun ısıtma tertibatından çıktığı nokta ile bacaya bağlandığı nokta arasındaki yükseklik farkıdır. Açık ocak bacalarında fırının üst çerçevesi ile baca gazının bacaya giriş ekseni arasındaki yükseklik farkıdır.

Çekiş: Duman kanalı içerisindeki negatif basıncın pozitif değeridir.

İkincil (Yardımcı) Hava: Anma baca gazı kütle debisine ilave edilen ortam havası.

İkincil Hava Cihazı: Çekiş regülatörü veya çekiş yön değiştiricisi.

Çekiş Regülatörü: Ortam havasını bacaya, baca bağlantı borusuna veya ısıtma tertibatına otomatik olarak besleyen bileşendir.

Çekiş Yön Değiştiricisi: Yanmanın belirli sınırlar içinde kalmasını sağlamak ve yanmayı belirli aşağı çekiş veya yukarı çekiş şartları altında kararlı durumda tutmak için yanma ürünlerinin yolu üzerine konan cihazdır.

Baca Etkisine Bağlı Ulaşılabilir Teorik Çekiş: Bacanın dışındaki etkin baca yüksekliğine eşit hava sütununun kütlesi ile bacanın içindeki etkin baca yüksekliğine eşit baca gazı sütununun kütlesi arasındaki farkın sebep olduğu basınç farkıdır.

Bacanın Basınç Direnci: Baca gazlarının baca içerisinde taşırken baca gazı kütle debisinin direncini yenmek için gerekli olan basınç.

Rüzgar Hızı Basıncı: Rüzgarın baca üzerinde oluşturduğu basınç.

Baca Gazının Bacaya Girişindeki Çekiş: Baca gazının bacaya girişinin eksen yüksekliğindeki teorik çekiş ile aynı yükseklikteki baca gaznının basınç direnci arasındaki farkıdır.

Isıtma Tertibatının Asgari Çekişi: Isıtma tertibatının doğru çalışmasını sağlamak için ısıtma tertibatının kurulduğu odanın statik hava basıncı ile ısıtma tertibatının baca ağzındaki statik basıncı arasındaki fark.

Baca Bağlantı Borusunun Etkin Basınç Direnci: Baca bağlantı borusunun giriş ekseni ile baca ağzının ekseni arasındaki teorik çekiş ve basınç direnci nedeniyle doğan statik basınç farkıdır.

Hava Beslemesi Etkin Basınç Direnci: Açık havanın statik basıncı ile ısıtma tertibatının kurulu olduğu odanın anı yükseklikteki havasının statik basıncı arasındaki farktır.

Baca Gazının Bacaya Girişindeki Gerekli Çekiş: Isıtma tertibatı asgari çekişinin ve baca bağlantı borusunun etkin basınç direnciyle hava beslemesinin etkin basınç direncini yenmek için gerekli çekişin toplamıdır.

Baca Gazının Bacaya Girişindeki Pozitif Basınç: Bacanın basınç direnci ve teorik çekişi arasındaki fark ile rüzgar hızı basıncının toplamıdır.

Isıtma Tertibatı Azami Diferansiyel Basıncı: Isıtma tertibatının baca ağzında baca gazının statik basıncı ile doğru çalışması için belirtilen ısıtma tertibatının girişindeki statik hava basıncı arasındaki azami farktır.

Baca Gazının Baca Girişindeki Azami Diferansiel Basıncı: Isıtma tertibatı azami diferansiyel basıncı ile etkin baca bağlantı borusu basınç direnci beslemesinin etkin basınç direncinin toplamı arasındaki farktır.